چهارچوب اصلاح ساختاری بودجه با رویکرد قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی

  • -

چهارچوب اصلاح ساختاری بودجه با رویکرد قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی

Category : مالیه

چارچوب+اصلاح+ساختار+بودجه-98.03.24