حکم بند (32) سیاست های ابلاغی رهبری در مورد اصلاح نظام بودجه ریزی که عملیاتی نشده است

  • -

حکم بند (32) سیاست های ابلاغی رهبری در مورد اصلاح نظام بودجه ریزی که عملیاتی نشده است

Category : مالیه

32ـ تبديل نظام بودجه ريزى كشور به بودجه ريزى عملياتى.